O projekcie

Opis projektu.

Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym nie występuje Natura 2000. Najbliższe obszary Natura 2000 to „Puszcza Niepołomicka” oddalona od granic gminy Wieliczka o ok. 4 km, oraz „Łąki Nowohuckie” zlokalizowane w odległości 3,5 km od granicy gminy Wieliczka, która nie jest miejscowością uzdrowiskową, nie występują tu także obszary o szczególnych obszarach przyrodniczych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację C.O. we wszystkich budynkach objętych projektem, montaż instalacji solarnej na 12 budynkach a także termomodernizację 13 budynków. Produkty projektu zainstalowane będą na stałe na 14 budynkach z których 13 spełnia definicję budynku użyteczności publicznej, rozumianą jako budynek przeznaczony na potrzeby, miedzy innymi:

 • Kultury: Dom Ludowy w Małej Wsi oraz Pawlikowicach.
 • Oświaty: Przedszkole nr 2 w Wieliczce, Szkoły Podstawowe: nr 2 w Wieliczce, Janowice, Byszyce, Sygneczowie, Mietniowie, Pawlikowicach oraz Raciborsku. A także gimnazjum w Wieliczce oraz Dobranowicach.

Projekt będzie realizowany także w budynku pawilonu handlowo-usługowego w którym mieści się między innymi ośrodek socjoterapii dla młodzieży, który także spełnia definicję budynku użyteczności publicznej.
Budynek mieszkalny przy ul. Krakowskiej 35 w Wieliczce nie spełnia funkcji użyteczności publicznej, koszty z nim związane stanowią koszty niekwalifikowane.
Inwestycja realizowana będzie w strefie krakowsko–wielickiej dla której poziom stężeń zanieczyszczeń powietrza przekracza wartości dopuszczalne. W raporcie „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim” opracowanym przez WIOŚ w Krakowie, na podstawie klas ogólnych dla każdej strefy z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia i wynikiem rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w 2009 roku, strefę krakowsko-wielickiej sklasyfikowano do klasy C (NO2 – A; SO2 – A; Pył zawieszony PM10 – C; tlenek węgla – A; ołów – A; kadm – A; nikiel – A, arsen – A; benzo(a)piren – C; ozon – A).
Beneficjentem projektu jest gmina Wieliczka, Urząd Miasta i Gminy jako Jednostka Samorządu Terytorialnego, reprezentowana przez Burmistrza zapewni trwałość projektu pod względem instytucjonalnym.
Efektem wybudowania planowanej inwestycji dla analizowanego projektu będą jednostki dotyczące pozyskiwania energii słonecznej w ilości 12 sztuk przeznaczone do instalacji wielkopowierzchniowych, posiadające zwiększoną grubość izolacji termicznej, co zapewnia wysokie osiągi również w okresie zimowym. Jego prosta konstrukcja gwarantuje bezawaryjną pracę przez cały okres eksploatacji (do 30 lat). Produktami, projektu czyli bezpośrednimi materialnymi efektami realizacji przedsięwzięcia mierzonymi konkretnymi wielkościami będzie liczba instalacji ograniczających emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza w ilości 26 sztuk oraz urządzenia ciepłownicze w celu przekwalifikowania na bardziej przyjazne dla środowiska w ilości 14 sztuk.
Wskaźnikami rezultatu dla projektu będą po jego realizacji ilość zaoszczędzonej energii i wyniesie 2425,406 MWh/rok oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2 = 631,9725 Mg/rok. Wskaźnikowi rezultatu w postaci „Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu” przypisano wartość zero, projekt nie zakłada tworzenia nowych miejsc pracy w ramach projektu.
Efekt ekologiczny dla projektu wynosi: ilość emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2 w ilości 631 972,53 kg/rok a także redukcja emisji równoważnej – pyły, SO2, NO2 – 4 107,44 kg Beneficjentem końcowym projektu będzie społeczność lokalna, a w szczególności uczniowie i pracownicy placówek edukacyjnych objętych projektem. W stanie aktualnym liczba użytkowników wynosi 2 654 osób, taka sama liczba zostanie osiągnięta po realizacji projektu.
W projekcie nie występuje Kogeneracja. Wartość projektu wynosi 5 445 781,39 PLN, koszty kwalifikowane = 5 026 782,07, poziom dofinansowania = 4 272 764,76 PLN / 85% kosztów kwalifikowanych.

Cele ogólne projektu.

Długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych i otoczenia, podzielić można na 3 kategorie:

Cele środowiskowo-przyrodnicze:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego,
 • ograniczenie negatywnego wpływu działalności energetycznej na środowisko naturalne,
 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska,
 • ochrona zasobów powietrza,
 • zachowanie walorów przyrodniczych,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody,

Cele społeczne:

 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w gminie Wieliczka,
 • tworzenie warunków umożliwiających wzrost konkurencyjności gminy Wieliczka poprzez przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej,
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców w gminie Wieliczka,
 • wzrost konkurencyjności regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • obniżenie opat za opłaty środowiskowe

Cele ekonomiczne:

 • pozyskanie darmowego paliwa,
 • obniżenie kosztów energii elektrycznej,
 • długi okres żywotności kolektorów (20-30 lat),
 • obniżenie kosztów ogrzewania budynków objętych projekem,

Cel główny projektu.

Cel bezpośredni zrealizowanego projektu bezpośrednio związany będzie z Beneficjentem końcowym w szczególności będą to użytkownicy budynków komunalnych objętych projektem. Cel bezpośredni projektu będzie uzyskany po zakończeniu jego realizacji i można go określić w następujących wskaźnikach:

 • poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Wskaźnikiem rezultatu projektu dla tego celu będzie niewątpliwie ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń po realizacji projektu:
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2 – 631 972,53 kg/rok
 • obniżenie emisji SO2, NO2, pył - 4 107,44 kg
 • poprawa warunków życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach komunalnych na terenie gminy Wieliczka w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego o Wskaźnikiem dla tego celu jest konkretna ilość osób korzystających z budynków komunalnych.
 • Obniżenie kosztów zużycia paliwa w źródle ciepła w skali roku poprzez zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne pomieszczeń ogrzewanych oraz zwiększenie sprawności systemu grzewczego przez modernizację kotłowni.

Produktami, projektu czyli bezpośrednimi materialnymi efektami realizacji przedsięwzięcia mierzonymi konkretnymi wielkościami będą:

 • liczba jednostek dotyczących pozyskiwania energii słonecznej w ilości 12 sztuk,
 • liczba instalacji ograniczających emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza w ilości 26 sztuk,
 • oraz urządzenia ciepłownicze w celu przekwalifikowania na bardziej przyjazne dla środowiska w ilości 14 sztuk.

Wskaźnikami rezultatu dla projektu będą po jego realizacji ilość zaoszczędzonej energii i wyniesie 2425,406 MWh/rok oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2 = 631,9725 Mg/rok.
Efekt ekologiczny dla projektu wynosi: ilość emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2 w ilości 631 972,53 kg/rok a także redukcja emisji równoważnej – pyły, SO2, NO2 – 4 107,44kg