Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz.0. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm) na zadanie Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka Działanie 7.2.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamawiający - Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 51 działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(t.j. Dz. U. z 201 Or. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.

Działanie 7.2

Numer ogłoszenia: 140966 - 2013

Czytaj więcej...

Zamówienie publiczne

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce ogłasza postępowanie o zmówienie publiczne na roboty budowlane pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka, Działanie 7.2.

Czytaj więcej...