Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamawiający - Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 51 działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(t.j. Dz. U. z 201 Or. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ