Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz.0. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm) na zadanie Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka Działanie 7.2.